Oceny okresowe

Oceny okresowe

Dlaczego warto oceniać pracowników w firmie?

Pomimo różnych trendów i zapatrywań dotyczących ocen pracowniczych, trudno zaprzeczyć faktowi, że wszelkie decyzje personalne (od zatrudnienia, poprzez awanse, premie aż do zwolnienia) są przecież podejmowane na podstawie takich, czy innych ocen pracowników. Kluczowe znaczenie ma zatem określenie form i podstawy (kryteriów) takich ocen, aby były one stosowane świadomie, wpisywały się w kulturę firmy i promowały określone wartości i postawy. Dzięki temu pracownicy będą otrzymywać uporządkowaną informację zwrotną. To z kolei pozwoli im świadomie współpracować z przełożonymi przy doskonaleniu swoich wyników i umiejętności, a firmie osiągać cele biznesowe.
1. Co rozumiemy, jako system ocen pracowniczych? 
Systemowe podejście do prowadzenia ocen pracowniczych obejmuje opracowanie przejrzystych kryteriów prowadzenia ocen, dokumentowania jej wyników oraz sposobów, w jaki te oceny mają być prowadzone.
Jesteśmy przekonani, że najlepsze wyniki daje tzw. "ocena wkładu pracownika". Rozumiemy przez to, że ocenie podlegają zarówno elementy ilościowe oraz jakościowe (Czyli: osiągane wyniki, efektywność oraz kompetencje i zachowania) w różnych sekwencjach czasu.
System może być oparty o model 180 lub 360 stopni.
2. Jakie rozwiązania można zaprojektować?
 Najwięcej korzyści oceniającym i ocenianym przyniesie opracowanie i stosowanie mieszanego modelu ocen, który stwarza możliwości i nawyk udzielania bieżącej informacji zwrotnej, jak również bardziej pogłębionej i przeprowadzanej w większych odstępach czasu. Całościowy obraz sytuacji daje możliwość oceny zarówno wyników i efektywności pracownika oraz jego postaw, zachowań i kompetencji. 
W kontekście technicznej strony procesów oceny, możliwe jest opracowanie nowych narzędzi lub wykorzystanie do tego już istniejących w firmie (np. oprogramowanie, intranet).
3. Do czego wykorzystać system ocen pracowniczych?
Określenie zastosowania wyników ocen ma kluczowe znaczenie dla prac związanych z wyborem i zasadami działania budowanych rozwiązań. Dlatego zawsze proponujemy naszym klientom przeprowadzenie w początkowej fazie współpracy warsztatu strategicznego. Podczas jego trwania wypracowujemy wspólnie warunki brzegowego i cel wdrożenia ocen pracowniczych, kierują się przy tym: postulatem optymalizacji kosztów, wpływem na rozwój wewnętrzny organizacji, znaczeniem dla innych procesów oraz wpływem na klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
4. Jakich umiejętności wymaga ocena pracownicza?
Wdrożenie ocen pracowniczych to nie tylko opracowanie stosownych procedur i narzędzi. Dla dobrze przeprowadzonej oceny największe znaczenie mają bowiem umiejętności jej prowadzenia. Dlatego w ramach prac projektowych szczególną uwagę poświęcamy na odpowiednie przygotowanie oceniających do pełnienia tej roli. Dbamy o to, aby nie tylko potrafili posługiwać się wypracowanymi narzędziami oceny, ale przede wszystkim potrafili udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej ocenianemu pracownikowi w taki sposób, aby stała się ona elementem motywacji i przyczynkiem do świadomego rozwoju.
5. Czy wiązać wyniki ocen pracowników z innymi systemami ZZL?
Jesteśmy przekonani, że oceny okresowe należy traktować, jako komponent szeroko rozumianej polityki personalnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów motywacji i rozwoju pracowników. Dlatego zawsze rekomendujemy naszym klientom dokonanie przeglądu wszystkich systemów ZZL w firmie i poszukiwania potencjalnego efektu synergii z ocenami pracowniczymi (np. wybór kryteriów oceny w oparciu model kompetencji firmowych, wykorzystanie wybranych kryteriów ocen pracowniczych w selekcji kandydatów do pracy, uwzględnianie wyników ocen w planowaniu szkoleń, itp.).
6. Jak wdrożyć oceny pracowników w firmie?
Oceny pracownicze (zarówno te bieżące jak i okresowe) silnie wpływają na efektywność oraz motywację i zachowania pracowników w dłuższym okresie czasu. Dlatego etap wdrożenia ocen pracowniczych zwykle obejmuje wiele konsultacji oraz testowanie rozwiązań w oparciu o oceny próbne. Równocześnie opracowywane są ostateczne wersje towarzyszącej dokumentacji i narzędzi oceny. Wszystkie te elementy są następnie przedmiotem spotkań informacyjnych i szkoleń zarówno dla oceniających jak i ocenianych. Ten etap działań jest absorbujący dla wszystkich, jednak pozwala na to, by oceny pracownicze były przez wszystkich beneficjentów traktowane, jako autentyczny element na ścieżce rozwoju pracownika oraz samej firmy.

Oceny okresowe "na skróty"

Jeśli potrzebujesz efektywnych rozwiązań jak najszybciej...
rozmowy okresowe projektowanie

Gotowe narzędzie

Potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu? 
Po prostu napisz...
zdalne badanie kompetencji

Oceniasz kompetecje?

Zrób to zdalnie. Badanie i jego opisanie jego wyników zrobimy za Ciebie...
regulamin rozmów okresowych

Potrzebny jest regulamin?

Dobry system ocen potrzebuje dobrego opisu w regulaminie. Możesz skorzystać z gotowego.
model kompetencji

Model kompetencji

Chcesz oceniać kompetencje? W pierwszej kolejności opracuj ich firmowy model...

Zobacz również

Polub i udostępnij!

Szukaj