Badanie żródeł motywacji pracowników lub kandydatów do pracy

źródła motywacji pracowników badanie

Do czego może służyć takie badanie?

Badanie może dotyczyć zarówno pracowników firmy, jak i kandydatów do pracy.
Badanie pozwala otrzymać wskazówki pozwalające przygotować z wyprzedzieniem plan działania i rozwoju dla określonych osób korespondujący z ich kompetencjami, źródłami motywacji i wartościami.
Innymi słowy: Konstrukcja badania i raportu (szczegóły: patrz niżej) pozwalają na rozpoznanie źródeł motywacji danej osoby (tzw. "kotwic rozwojowych") i przyjęcia świadomej strategii postępowania.

Informacje o badaniu

Badanie oparte jest na modelu „kotwic motywacji” (czasem opisywanych, jako „kotwice kariery”) Edgara Schein'a, którą opracował on na podstawie wieloletnich badań. 
 Opracowany na tej podstawie kwestionariusz jest skalibrowany i ma walory prognostyczne. 
 E.Schein wyróżnił on osiem takich „kotwic” (kolejność przypadkowa): 
 1.  Autonomia i niezależność 
 2. Bezpieczeństwo i stabilizacja 
 3. Styl życia 
 4. Profesjonalizm 
 5. Przywództwo 
 6. Przedsiębiorczość i kreatywność 
 7. Usługi i poświęcenie dla innych 
 8. Wyzwania 

 Identyfikacja "kotwic" wiąże się w gruncie rzeczy z określeniem obszarów motywacji do pracy, preferowanych kierunków rozwoju i systemu wartości oraz kompetencji, które "napędzają" daną osobą do określonego sposobu pracy, ale i oczekiwań wobec tego co, kiedy, i jak robi. Zwykle jedna lub kilka z kotwic są dominujące. 
 Analiza wyników badania pozwala zatem na określenie potencjalnych źródeł motywacji danej osoby. To z kolei przekłada się na możliwość określenia: 
 •  Potencjalnych ścieżek kariery - dla pracowników firmy 
 •  Dopasowania do stanowiska pracy - dla kandydata do pracy (W kontekście pytania szczegółowego: Czy ta osoba będzie zaangażowana w pracę na stanowisku, na które kandyduje?)
Źródła motywacji pracowników
źródła motywacji pracowników badanie online

Aspekty techniczne badania

Kwestionariusz badania obejmuje 40 stwierdzeń i jego wypełnienie zwykle zajmuje ok 25 minut. Nie jest to test wiedzy - nie ma tu odpowiedzi dobrych i złych. Różne cechy opisane w kwestionariuszu są równie dobre, a wypełnienie go ma posłużyć do identyfikacji kotwic motywacyjnych, a nie do ich oceniania.

Co otrzymujesz? 
 1.  Dostęp do badania zdalnego (Link/login wysłany na ustalone adresy email; wymaga dostępu do internetu, komputera lub tabletu lub smartfona). 
 2. Zdalną asystę techniczną w zakresie dostępu do badania. 
 3. Raport z wyników badania w ustalonej opcji: 
 •  Podstawowy - Wyniki przeliczone i przyporządkowane do poszczególnych kotwic + ogólny opis do każdej z nich. 
 •  Poszerzony - Wyniki przeliczone i przyporządkowane do poszczególnych kotwic + ogólny opis do każdej z nich + wskazówki do kotwic dominujących w układzie: Co może mnie demotywować? Co może mnie motywować? Co mogę zrobić sam w zakresie rozwoju kariery dla danej kotwicy? Co mogę zrobić z innymi, aby rozwijać się w obszarze wyznaczonym przez daną kotwicę? 
 • Ustalony indywidualnie - może uwzględniać dodatkowe analizy przekrojowe; np. według grup stanowisk, stażu, działu, itp.
Czego dowiem się dzięki badaniu?
To jedno z nielicznych narzędzi, które pozwoli w oparciu o rzetelne badanie, a nie tylko opinie wybranych osób, zdiagnozować w uporządkowany sposób źródła motywacji pracowniów i/lub kadydatów do pracy i rozwoju w danej roli.
Otrzymane dane pokażą, na jakich wyzwaniach rozwojowych chce się skupić badana osoba, a przez to - co musi zrobić firma, aby na nie odpowiedzieć.
Dlaczego warto?
 • Jeśli chcesz wiedzieć, jaki rodzaj ścieżek kariery zaporoponować określonym pracownikom, to z nami możesz to zbadać i mieć wiedzę, a nie tylko przypuszczenia.
 • Proponowane badanie prowadzone jest w oparciu o opisany powyżej model oraz kwestionariusz dostosowany do warunków polskich. 
 • Badanie może być realizowane zarówno zdalnie jak i kwestionariuszowo.
 • Możesz otrzymać raport nie tylko z wynikami, ale i rekomendacjami.
Szukaj