Badanie kultury organizacyjnej (jak OCAI)

Badanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna, czyli co?
Kultura organizacyjna firmy odnosi się do zestawu wspólnych wartości, norm, wierzeń, zwyczajów i praktyk, które kształtują sposób, w jaki pracownicy firmy myślą, działają i podejmują decyzje. Można ją rozumieć jako to, co definiuje sposób funkcjonowania ludzi w organizacji, wpływając na jej atmosferę, klimat, styl zarządzania, strategię i cele. 

 Badania nad kulturą organizacyjną firmy w szerszym zakresie rozpoczęły się w latach 80. XX wieku Przykładowi badacze, którzy zajmowali się kulturą organizacyjną, to Edgar Schein, Charles Handy, Kim Cameron. W dzisiejszych czasach jest to istotny obszar badań w dziedzinie zarządzania, a znaczenie kultury organizacyjnej jest coraz bardziej doceniane w biznesie i zarządzaniu. 

Czy wiesz, że... 
 •  Kultura organizacyjna sama w sobie nie jest widoczna. 
 • Tylko jej zbadanie pozwoli na odkrycie i nazwanie tego, co ją tworzy. 
 • To jak pracownicy postrzegają organizację, jej wnętrze i otoczenie, jakimi wartościami i przekonaniami się kierują, wprost warunkuje efektywność całej firmy. 
 • Oczekiwania i cele biznesowe firmy mogą nie być realizowane przez pracowników właśnie dlatego, że kultura organizacyjna nie wspiera tych dążeń. 

W badaniu posługujemy zestawem stwierdzeń inspirowanych modelem Camerona i Quinna z elementami teorii Edgara Scheina oraz Meyer’a i Alen’a, a dostosowanym/skalibrowanym do warunków polskich. 

 Dlaczego warto badać kulturę organizacyjną? 
 • Dowiesz się, jak kultura firmy jest postrzegana teraz, a jaka powinna być w przyszłości. 
 • Dowiesz się, czy cele, misja i wizja firmy są bliskie pracownikom i czy chcą ją realizować w takim kształcie. 
 • Zrozumiesz w jakich kierunkach i obszarach powinny zostać podjęte działania, aby zachowania i postawy pracowników wspierały cele i strategię firmy. 
 • Sprawdzisz, czy obecne zachowania i przekonania pracowników wspierają, czy obniżają efektywne działania organizacji. 
 • Poznasz rekomendacje dotyczące: typów i umiejętności liderów, kluczowych wartości oraz strategii koniecznych działań, aby zmienić lub wzmacniać zachowania i przekonania pracowników.
 • Pamiętaj również, że:
Kluczowe wartości wynikające z badania to możliwość poznania nie tylko komponentów obecnie budujących kulturę organizacyjną. Równie ważne jest to, że badanie dostarcza informacji, jaka powinna być kultura organizacyjna, jeśli ma wspierać dalszy rozwój firmy i realizację jej celów biznesowych.

Jak zbudowane jest badanie?
 • Stwierdzenia zostały opracowane w oparciu o badania prowadzone przez E.Scheina, K.Camerona i E.Quinna oraz Meyer’a i Alen’a oraz Schein'a.
 • Stwierdzenia odnoszą się do obecnej i przyszłej/oczekiwanej kultury organizacyjnej.
 • Stwierdzenia zostały skalibrowane w odniesieniu do realiów polskich i zwalidowane.

Co znajdziesz w raporcie?
 • Opis i analizę wyników typów kultury, uporządkowaną na bazie modelu tzw. "wartości konkurujących" Kima S. Camerona i Roberta E. Quinna oraz Meyer'a i Alen'a (Potencjalnych 5 typów kultury: Efektywność, Rynek, Adhokracja, Hierarchia, Klan)
 • Akcenty kulturowe (czyli komponenty, które według pracowników budują lub powinny budować określony typ kultury (Potencjalnych 10 akcentów: Lojalność i przywiązanie,   Empowerment, Zaangażowanie i dbałość o wynik, Praca zespołowa i współpraca, Poszanowanie reguł i hierarchii, Budowanie zaufania, Promowanie osiągnięć, Rozwój zawodowy,  Klientocentryczność, Leadership). 
 • Rekomendacje potencjalnych kierunków działań w zakresie wzmacniania i/lub zmiany czynników warunkujących budowanie kultury organizacyjnej.
Jakie korzyści wynikają z badania?
Kluczowe wartości wynikające z badania to możliwość poznania nie tylko komponentów obecnie budujących kulturę organizacyjną. 
Równie ważne jest to, że badanie dostarcza informacji, jaka powinna być kultura organizacyjna, jeśli ma wspierać dalszy rozwój firmy i realizację jej celów biznesowych.
Jak realizujemy badanie?
1. Działania przygotowawcze 
a. Ustalenia zawartości metryczki badania (uzyskane dane pozwolą na analizy krzyżowe) 
b. Ustalenia struktury próby 
c. Komunikacji badania 
d. Ustalenie zasad dotarcia do respondentów z badaniem (zdalnie, bezpośrednio) 
2. Badanie ilościowe 
a. Uruchomienie platformy badawczej dla respondentów biorących udział w badaniu zdalnie. 
b. Kolportaż i zebranie kwestionariusza badawczego wśród respondentów biorących udział w badania bezpośrednio. 
c. Przeprowadzenie badania (nadzór techniczny, zbieranie i wprowadzanie danych)
Działania dodatkowe warte przeprowadzenia - Badanie i obserwacje jakościowe 
a. Analiza dokumentacji i procesów wewnętrznych mających wpływ na kulturę organizacyjną. 
b. Wywiady pogłębione (fokus group do 2,5h; po jednym dla każdej grupy stanowisk – dyrektorzy/kierownicy średniego szczebla/pracownicy wykonawczy, razem 3 wywiady grupowe, do 15 osób grupie) .
c. Przeprowadzenie warsztatu strategicznego na bazie wyników badania, mającego na celu określenie koniecznych do podjęcia działań zmierzających do modelowania kultury organizacyjnej firmy w przyszłości.
Interesujące?


Polub i udostępnij!

Szukaj